Bakom maten – från sol till bord

Bakom din mat jobbar 300 000 finländare med att fånga, förädla till mat och distribuera den energi som har sitt ursprung i solen. Livsmedelskedjan erbjuder otaliga intressanta möjligheter för sysselsättning. En som är utbildad inom branschen kan till exempel jobba med frågor kring bindandet av solenergi i växterna, förädling av råvaror, marknaden, handel med råvaror och livsmedel, logistik, samhällets krav på livsmedelsproduktionen och olika teknologiska lösningar. Allt arbete som utförs inom branschen grundar sig på behovet att hållbart producera en tillräcklig mängd mat. Maten ska vara närande, tillgänglig för alla konsumenterna, säker att konsumera och man ska ha råd att köpa den. Trots vissa utmaningar är vi i Finland föregångare när det gäller hållbar produktion av livsmedel. Dels beror det på att vi har rikliga naturtillgångar som t.ex. rent vatten och ren miljö. Men den avgörande faktorn är vårt samhälle. Det är vi finländare som skapar de bästa förutsättningarna för hållbar livsmedelsproduktion. Kom med och jobba kring frågor som på riktigt är meningsfulla, bli expert inom livsmedelsbranschen!

Ut i skogen – nya produkter i bioekonomin

Teknologiutvecklingen går snabbt framåt i skogsbranscherna och det gröna guldet i Finland får allt fler användningsformer. Redan nu kan vi göra produkter och material av trä som kan användas till miljövänligt förpackningsmaterial, textiler, träskivor, kompositmaterial, mediciner och mycket mer. Visste du att man idag kan tillverka genomskinligt trä eller ett trämaterial som kan fungera som material för tillverkning av flygplan? Ett hållbart sätt att förvalta vår största naturresurs i Finland ger vårt land allt fler möjligheter. Som branschproffs kan du vara med i den här utvecklingen! I skogen jobbar människor som är experter på skogens ekologi, hur träden och skogen bäst sköts, hur man planerar och verkställer råvaruanskaffningar från skogen, hur man bäst kan sköta skogen på ett mångfaldigt och hållbart sätt.

Geomedia i bioekonomin – möjligheter med hjälp av naturresursgeografi

I det traditionella naturbruket bodde och rörde sig människor i sin produktionsmiljö och kände sina ägor i detalj.  Det här var möjligt eftersom ägorna var rätt små kunskapen om naturen fördes muntligt vidare till nästa generation. Vad har då ändrat sedan dess? Numera är områdena som en enskild människa ska förvalta är mycket större än tidigare vi har nya metoder att skaffa kunskap om naturen, och dessutom medier att förmedla den här informationen med.
Geomedia består av digitala informationsverktyg som bygger på geografiska informationssystem – GIS. De gör det lättare att förvalta våra naturresurser. Via väderradarappen i telefonen kan vi besluta om vi ska börja tröska rågen eller låta bli om det är regn på kommande, med hjälp av telefonens inbyggda GPS kan vi markera en punkt på kartan där det finns virke som ska transporteras, och om grödorna angripits av en okänd insekt kan vi ta ett geotaggat mobilfoto av den och skicka in till en rådgivningstjänst och få hjälp med identifieringen och att välja rätt bekämpningsåtgärd.
I jordbruket kan geomedia ge svar och information t.ex. som möjliggör precisionsodling och ute i skogen ger laserscannade områden exakt information om vilka träd och virkeskvaliteter som växer i skogen. Det ger nya tekniska möjligheter för alla som jobbar ute i skogen eller bakom maten.

Skogsbruket i Finland

Finland är världens skogsrikaste land Hela 78 procent av vårt land är skogsbruksmark. Finland brukar kallas de tusen sjöarnas land och har utnämnts till världens vattenrikaste land sett till sötvattentillgångar per capita, men vattendragen utgör endast 10 procent av vår areal. Vill man jämföra med hektar skog per invånare finns…

Hur fungerar livsmedelsproduktionen?

Livsmedelsproduktionen i Finland bygger på att vi har ett fungerande lantbruk och landsbygdsföretagande. Vägen från jord till bord går  via många händer och det behövs många experter på vägen. Gårdsföretagen blir allt större och kraven på ekonomiskt kunnande blir högre. Verkligheten med EU-regelverk kräver också en hel del av…

Världens renaste mat

I Finland sträcker sig livsmedelskontrollen från jord till bord och det är viktigt att verksamheten är hygienisk i alla produktionsled, särskilt inom primärproduktionen. Övervakningen av livsmedelskvaliteten baserar sig i Finland på egenkontroll som företagen utför och som myndigheterna följer upp. Satsningar på förebyggande åtgärder för livsmedelssäkerhet har utfallit väl; som exempel…