Hur fungerar livsmedelsproduktionen?

Livsmedelsproduktionen i Finland bygger på att vi har ett fungerande lantbruk och landsbygdsföretagande. Vägen från jord till bord går  via många händer och det behövs många experter på vägen. Gårdsföretagen blir allt större och kraven på ekonomiskt kunnande blir högre. Verkligheten med EU-regelverk kräver också en hel del av företagaren. Därför arbetar många idag också som rådgivare och experter i olika branschorganisationer.

Handeln med livsmedel idag bygger både på kedjor av uppköpare och livsmedelsförädling. En växande trend är närmat, strävan efter att köpa maten producerad så nära matbordet som möjligt. Både i de privata hushållen och i den offentliga upphandlingen, så som skolkök, kan man påverka möjligheterna att använda sig av lokala råvaror. Närmat minskar både miljötryck och mellanhänder.

Spannmål råvara för många maträtter

Växtodlingen utgör grunden för dels vegetabiliska livsmedel så som bröd, grönsaker, potatis, socker dels för matoljor så som rybs och rapsolja. Från växtodlingen produceras även exempelvis foder till husdjur.

Det arktiska klimatet som råder i Finland lägger sin prägel på växtodlingen. De kalla vintrarna renar marken, hämmar ohyra och spridningen av växtsjukdomar. De ljusa och varma somrarna inverkar å sin sida positivt på hur växterna mognar, på aromer och egenskaper. Exempelvis är vår finländska havre mycket eftertraktad på världsmarknaden tack vare sina fina egenskaper, det är ljust, storkornigt och dess skalhalt är lågt. Läs mer:

Världens godaste mjölk

I Finland konsumerar vi mest mjölkprodukter i hela världen. Vilken lycka att vårt land passar så bra för just mjölkproduktion.

Vår finländska matproduktion påverkas av vårt nordliga läge och arktiska klimat. Ju längre norrut man åker i vårt land desto svårare blir det att odla spannmål. Däremot kan vall odlas även norröver. Vall blir till foder för korna och i längden till god mjölk och andra mejeriprodukter Läs mer om mjölkproduktion här!

Skillnad på kött och kött

Det köttet som produceras i Finland är av toppkvalité. Det är rent, tryggt och rejält. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkas djurens hälsa av den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen. Våra finländska gårdar med produktionsdjur satsar aktivt på att utveckla djurhållningen och djurvälfärden.

Det finns både frivilliga åtgärder och lagstadgade krav som reglerar hållningen av produktionsdjur. Den finländska djurskyddslag hör till världens strängaste och är mycket omfattande. Den ställer djurskyddskrav som är på en högre nivå än EU:s krav. Läs mer om köttproduktionen här!

Från tomat och gurka till päron och sparris!

Trädgårdsodlingen kan särskiljas från växtodlingen. Inom växthusodlingen odlas främst tomat och gurka men även sallad och örter. I Finland har växthusodling av speciellt gurka och tomat koncentrerats till de finlandssvenska regionerna och speciellt Närpes, medan odlingen av blommor sker så gott som helt och hållet på finskt håll.

I trädgårdsodlingen ingår såväl frilands- som växthusodling av grönsaker, bär, frukt och plantor. Det finns knappa 4 000 gårdar med inriktning på trädgårdsodling och av dem hade 1 300 växthusodling. På en del av gårdarna har man både frilands- och växthusodling.

Den ekologiska produktionen ökar sakta men säkert

Den ekologiska produktionen i Finland ökar stadig, om än inte i samma takt som i Sverige och övriga Europa eller världen. I Finland ökar odlingen med ca. två procent per år medan den i Europa växer 4-5 procent per år. I Sverige är tillväxten på 20-procents nivå. Därmed kan vi förvänta oss en allt större efterfrågan även på den finländska marknaden.

Det finns omkring 4 100 aktörer inom ekologisk primärproduktion i Finland idag. Läs mer:

Comments