Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

För dig som är in­tres­se­rad av för­ny­ba­ra na­tur­re­sur­ser och håll­bar­het!

I framtiden kommer de stora frågorna som klimatförändringen, kvaliteten på maten och tillgången till mat, skogarnas mångfald och användningen av skogarna, energifrågorna och skyddet av Östersjön att kräva tvärvetenskapliga angreppssätt. När du studerar hos oss lär du dig också att beakta ekonomiska aspekter och miljöaspekter.

Ex­per­ter i bio­ve­ten­ska­per och af­färs­verk­sam­het

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten utbildar mångsidiga experter i biovetenskaper och affärsverksamhet för näringslivets och hela samhällets behov. Vi utbildar framtidens experter som ska producera kunskap om och kontrollera miljöförändringarna och lösa frågorna kring mat- och energiförsörjning.