Dataskydd

Tävlingsregler i kampanjen ”Ut i skogen – bakom maten”

1.       Organisatör

Svenska lantbrukssproducenternas centralförbund, SLC. kampanjen ”Ut i skogen – bakom maten”.

2.       Tävlingens idé

SLC tillsammans med Yrkeshögskolan Novia söker uppmärksamhet på bioekonomibranscherna och utbildningsmöjligheter inom dem. Som en del av kampanjen ”ut i skogen – bakom maten” arrangeras en tävling.

3.       Vem kan delta?

Alla som är bosatta i Finland kan delta i tävlingen. Den som arbetar på SLC eller Novia kan inte delta i tävlingen, ej heller de som deltagit i utformandet av kampanjen och tävlingen.

4.       Pris

Bland alla som deltagit i tävlingen utlottas ett resepresentkort av värde på 500 euro. Priset kan inte utbytas till pengar. Utlottningen sker 2019 på våren, efter läsårets slut och 2020, efter läsårets slut.

5.       Tävlingstid

Tävlingstiden är skolläsåret 2018-2019 (1.8.2018 – 15.6.2019) och 2019 – 2020 (1.8.2019 – 15.6.2020).

6.       Hur man deltar i tävlingen

Man deltar genom att svara på frågesporten på hemsidan utiskogen.fi eller bakommaten.fi och uppger sin epostadress för lottdragningen. Tävlingsledningen kontaktar vinnaren och kommer överens om leveransen för priset.

7.       Vinnaren och granskadet av vem som vinner

Vinnarens namn och / eller hemort publiceras efter dragningen på kampanjens hemsida och social media – kanaler. Organisatören förbehåller sig rätten att förkasta vinnarens lott om det framkommer att man genom fusk arrangerat sig större möjlighet att vinna, t.ex. genom automatisk inmatning av samma epostadress. Om ingen kontakt fås inom 14 dagar genom epost till den som vunnit, görs en ny dragning.

8.       Prisets överlåtelse, offentlighet och ansvar

Tävlingsarrangören kan utan specifikt lov publicera namn eller hemort på vinnaren och betalar inte ut någon ersättning för detta. Vinnaren har ansvaret för prisets inlösning till resa och bär själv ansvaret för den resa som kan inlösas med presentkortet. Priset kan inte omändras till pengar eller annan egendom.

9.       Tävlingens regler gäller alla deltagare

Alla som deltar i tävlingen förbinder sig till att följa dessa regler.

 

UT I SKOGEN – BAKOM MATEN, DATASKYDDSBESKRIVNING

Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund och kampanjen ”Ut i skogen – bakom matens” kunder.

Vi värdesätter din integritet
Varje människa värdesätter sin integritet. Den här tävlingen skulle emellertid inte vara möjligt utan behandling av personuppgifter. I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar vi kontaktuppgifter som berör deltagandet i tävlingen i kampanjen ”ut i skogen – bakom maten”. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person, såsom namn, e-post, personbeteckning och fotografi. I den här tävlingen samlar vi in din eposadress för att i ett senare skede kunna å ena sidan meddela vinnare om tävlingens resultat och å andra sidan informera om utbildningsmöjligheter inom bioekonomi. Registret upprätthålls maximalt 48 månader efter tävlingens slut, varefter registret förstörs.

Kampanjen ut i skogen – bakom maten behandlar personuppgifter i anslutning till sina tävlingsdeltagande i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning. Vi kan uppdatera dataskyddsbeskrivningen när vår verksamhet utvecklas eller lagstiftningen förändras. Läs därför gärna denna dataskyddsbeskrivning emellanåt för att hålla dig uppdaterad.

I egenskap av tillhandahållare för tävlingen i kampanjen ut i skogen – bakom maten agerar vi också ofta i rollen som personuppgiftsbiträde för våra företags- och organisationskunder (Novia) när de står som personuppgiftsansvariga. För dessa kunders del beskrivs principerna för behandlingen av personuppgifter i respektive kunds dataskyddsbeskrivning eller -klausul. Läs därför vid behov också dem. Behandlingen av kundens personuppgifter baserar sig alltid på ett tjänste- och dataskyddsavtal mellan oss och kundorganisationen och vi behandlar då kundens personuppgifter enbart till förmån för ifrågavarande kund och för denna kunds räkning så länge som vi har ett giltigt avtal.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig avseende den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning är Svenska Lantbrukssällskapen Centralförbund(nedan också ”SLC” eller ”vi”):

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Fredriksgatan 61A 34, 00100 Helsingfors

09 586 0460

e-postadress: medlem(at)slc.fi

Ärenden som gäller dataskydds-, kund- och marknadsföringsregistret för den här kampanjen handhas hos SLC.

För vilka ändamål samlar kampanjen in personuppgifter och på vilka grunder?

Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om kunder för att dels genomföra utlottningen av kampanjens pris, dels för att informera om utbildningsmöjligheter i ett senare skede.

Vilka personuppgifter samlar kampanjen in? Från vilka källor fås uppgifterna?

Vi samlar in och behandlar i huvudsak endast e-postadresser från hemsidan bakommaten.fi och utiskogen.fi.

Vem behandlar personuppgifter i kampanjen och lämnas uppgifter ut till andra?

Personuppgifter behandlas i regel av personer som hör till kampanjledningen vid två tillfällen: vid lottdragningen och vid tillfälle där information skickas ut. SLC, Novia eller Helsingfors universitet kan få tillgång till e-postadresserna. Information lämnas inte ut till andra parter.

Överför kampanjen personuppgifter utanför EU?

Personuppgifter lämnas i regel inte ut utanför EU, men eftersom uppgifter lagras och behandlas i första hand i elektronisk form och framför allt i molnbaserade tjänster, kan en del av våra tjänsteleverantörer vara belägna i länder utanför EU. Sådana tjänsteleverantörer är bland annat Google, Mailchimp och HubSpot. I detta fall säkerställer vi att dataöverföringen sker med utnyttjande av adekvata skyddsmetoder som förutsätts i lag. De främsta alternativen är (1) överföring av uppgifter till ett land med en adekvat skyddsnivå som godkänts av EU-kommissionen, (2) överföring av uppgifter till ett EU-US Privacy Shield-certifierat företag (mottagarna i Förenta staterna) eller (3) användning av EU:s modellklausuler.

Hur längre lagrar kampanjen personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med tanke på uppgifternas användningsändamål eller vad som förutsätts med stöd av avtal eller lag. I kampanjen är denna period maximalt 48 månader. Personuppgifter kan också raderas när en person återkallar sitt samtycke eller begär att få sina uppgifter eller när uppgiften är föråldrad eller felaktig.

Hur lagrar och skyddar kampanjen personuppgifter?

Personuppgifter lagras nästan uteslutande i elektronisk form och uppgifterna har skyddats i enlighet med allmänna standarder inom branschen. Vi väljer välrenommerade tjänsteleverantörer för lagring och behandling av uppgifterna. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och vi varken lämnar ut uppgifter allmänt eller säljer eller hyr ut uppgifter för marknadsföringsändamål

Är det obligatoriskt att ge uppgifter?

Personuppgifterna i tävlingen ges på frivillig basis.

Använder kampanjen cookies på sin webbplats och vad är de?

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna erbjuda bästa möjliga användarupplevelse för webbplatsens besökare. Cookies är korta textfiler som webbservern lagrar på användarens terminal. De ger oss information om hur användarna använder vår webbplats. Vi kan utnyttja cookies för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, för att analysera användningen av webbplatsen samt för att rikta och optimera marknadsföring. Webbplatsens användare kan tillåta eller blockera användningen av cookies i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Notera att blockering av cookies kan begränsa åtkomsten till funktioner på vår webbplats.

Vilka rättigheter och påverkansmöjligheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Återkallande av medgivande är möjligt genom att meddela oss. Om vi behandlar dina uppgifter på basis av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss om saken.

Tillgång till uppgifter och begäran om kontroll av uppgifter

Du har rätt att av oss få en bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig samt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar. Dessutom har du rätt att få kompletterande uppgifter om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga eller föråldrade eller i övrigt ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Även om vi inte skulle behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål med stöd av samtycke, kan du när som helst förbjuda direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse eller vårt berättigade intresse, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till den del som det inte finns någon sådan betydande orsak som väger tyngre än dina rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för handläggning av ett rättsligt anspråk. Notera att vi i denna situation sannolikt inte längre kan betjäna dig.

Rätt att begränsa behandling

Du har i vissa situationer rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Om vi har behandlat dina uppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, har du rätt att få ut de uppgifter som du lämnat till oss elektroniskt i ett allmänt använt format, så att uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan utöva dina ovan beskrivna rättigheter genom att kontakta oss t.ex. via e-post eller genom att i övrigt kontakta vårt företag via kontaktuppgifterna nedan. Vi ber dig samtidigt bestyrka din identitet, t.ex. med en egenhändigt undertecknad begäran om kontroll av uppgifter eller kopia av din legitimation (täck emellertid då över din personbeteckning och andra uppgifter som vi inte behöver). Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lag, kan du också inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (dataombudsmannen). Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån 00520 Helsingfors Postadress: PB 800 00521 Helsingfors Växel: 029 56 66700 E-post: tietosuoja(at)om.fi

Kan denna dataskyddsbeskrivning uppdateras?

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddsbeskrivning när vår verksamhet eller principerna för behandling av personuppgifter förändras. Uppdateringar kan också bli aktuella vid ändringar i lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft efter att vi publicerat den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen. Vi ber dig därför regelbundet ta del av innehållet i denna dataskyddsbeskrivning.

Vem kan du kontakta i dataskyddsärenden?

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Fredriksgatan 61A 34, 00100 Helsingfors

09 586 0460

e-post: medlem (at) slc.fi