Skogen

Skogen producerar många råvaror och livsmedel som människan kan ta vara på. Många företag i Finland jobbar med att ta tillvara allt vi kan skörda från skogen, både det vi kan äta, byggnadsvirke och råvara för papper i olika former.

Från skogen kan vi också njuta av vilt – jakt har en karaktär av hobby i Finland, medan den kommersiella jakten och marknaden för viltkött också finns där. Skogens betydelse för rekreation, ekosystem och biodiversitet eller naturens mångfald är också viktigt att tänka på.

Men förutom livsmedel så producerar skogen också virke och råvaror för ett brett behov. Husen vi bor i kanske är byggt i trä, av virke som växt i skogens träd. Matbordet kanske av träskiva, menyn tryckt på papper som producerats av trä. Av skogens råvaror kan man idag producera allt från mat till värme och bränslen. Skogen ger arbetstillfällen till mängder av olika människor i olika yrken.

Skogen i Finland idag är till stora delar privatägd och den finländska skogsindustrin är  beroende av hur skogen sköts. Finland har en lång historia av skogspolitik där man värnat om att skogen ska växa mer än man avverkar. Skogen är en förnybar naturresurs, som betyder att man ser till att ny skog växer fram där man avverkat virke för att användas i skogsindustrin, t.ex. för att bygga hus, bord och stolar eller tillverka papper av olika kvalitet. För att kunna förse marknaden med råvara behövs många yrkespersoner som vet hur träden och skogens ekosystem fungerar.

Hitta din utbildning:

Helsingfors universitet- Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Novia naturbruk och miljö